Els “pèlags” són masses d’aigua molt estables que converteixen aquest indret en un paratge singular dins l’Alt Penedès. La zona presenta particularitats geològiques respecte al sector Penedès. Destaca la gran diversitat ornitològica de la zona, amb trenta-i-sis famílies diferents d’aus registrades. 


llegir més
tancar
El Parc dels Talls té un origen totalment lligat a l’acció de l’home, concretament a l’extracció de guix. Com a conseqüència d’aquest tipus d’acció, la zona conserva unes cicatrius difícils de dissimular i que han donat lloc als “pèlags”.

El volum d’aigua acumulada en els diferents “pèlags” es manté constant o en augment, fins i tot en les situacions més adverses, per la qual cosa podem parlar d’una estabilitat que fa d’aquest indret, un paratge singular dins l’Alt Penedès.
El clima de la zona és de tipus mediterrani. L’amplitud tèrmica és moderada, amb estius calorosos i hiverns suaus. Segons l’índex d’humitat de Thornthwaite, la zona presenta un clima Sec- Subhumit.

A Vilobí apareixen particularitats geològiques respecte el sector de la despressió del Penedès, ja que hi afloren materials mesozoics i sobretot evaporítics, és a dir, guixos. L’origen d’aquesta riquesa en guix, es deu a una trasngressió marina dins la conca del Penedès que va donar lloc a medis de transició marino-continentals.
Els “pèlags” no tenen cap tipus d’aportació hídrica superficial, sinó que és el nivell freàtic que els nodreix d’aigua. Aquesta és de caràcter bàsic i està molt tamponada (alta alcalinitat), per la qual cosa podem dir que presenta una gran capacitat de resistència a possibles acidificacions provinents de qualsevol tipus de contaminació.

Pel que fa a la fauna, al Parc dels Talls hi conviuen moltes espècies animals: amfibis, alguns mamífers i també invertebrats, però sobretot una gran diversitat ornítica, la qual cosa evidencia el paper de connector biològic d’aquesta zona. És important esmentar que s’hi han trobat fins a trenta-i-sis famílies diferents d’aus.

Finalment i pel que pertoca a la vegetació, cal dir que es molt variada i hi podem trobar des de pinedes de pi blanc, comunitats arbustives, prats sabanoides d’allbellatge, alberedes, bardisses, comunitats lacustres, vegetació arvense fins a vegetació de guarets i deixus suburbans.